ទំនាក់ទំនងពួកយើង

Australia National FlagAustralia (also Head-office of other South Pacific regions)

អាសយដ្ឋាន: Suite 93, Level 2 Maestri Towers, 515 Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia
ទូរស័ព្ទ: +61 2 9267 7711
ទូរសារ: +61 2 9267 7971
អ៊ីម៉ែលៈ dpau@dynamicg.com

Cambodia National FlagCambodia

អាសយដ្ឋាន: One Park Building No.13N, Land Lot No.58, Phum1, Sangkat Srah Chak, Khan Doun Penh, Phnom Penh, 120210 Cambodia
ទូរស័ព្ទ: +855 2398 9186
ទូរសារ: +855 2398 9182
អ៊ីម៉ែលៈ dpkh@dynamicg.com

Fiji National FlagFiji

អាសយដ្ឋាន: Suite 12, Ground Floor, HLB House, 3 Cruickshank Road, Nadi Airport
ទូរស័ព្ទ: +679 672 1085
ទូរសារ: +679 672 1084
អ៊ីម៉ែលៈ dppc@dynamicg.com

HK FlagHong Kong

អាសយដ្ឋាន: Unit 207-208B, 2/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
ទូរសារ: +852 2311 8862
ទូរសារ: +852 2311 8600
អ៊ីម៉ែលៈ dphk@dynamicg.com

New Zealand National FlagNew Zealand

អាសយដ្ឋាន: Suite 5, Level 8, 300 Queen Street, Auckland P.O. Box 155266, Wellesley Street, Auckland
ទូរសារ: +64 9 368 7711
ទូរសារ: +64 9 368 7799
អ៊ីម៉ែលៈ dpnz@dynamicg.com

Papua National FlagPapua New Guinea (coming soon)

ទូរសារ: +61 2 9267 7711
ទូរសារ: +61 2 9267 7971
អ៊ីម៉ែលៈ dpau@dynamicg.com

Philippines National FlagPhilippines

អាសយដ្ឋាន: Suite 2602, 26th. Floor, Antel Global Corporate Center, 3 Julia Vargas Avenue, (Ortigas Center), Pasig City, Manila, Philippines
ទូរសារ: +632 836 20503
ទូរសារ: +632 836 20542
អ៊ីម៉ែលៈ dpph@dynamicg.com

Solomon Islands National FlagSolomon Islands

ទូរសារ: +852 2399 7507
ទូរសារ: +852 2311 8600
អ៊ីម៉ែលៈ dphk@dynamicg.com

Thailand National FlagThailand

អាសយដ្ឋាន: 36/75 P.S. Tower Bldg. 22/F Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua, Watthana, Bangkok 10110 Thailand
ទូរសារ: +66 2 058 6993
ទូរសារ: +66 2 058 6976
អ៊ីម៉ែលៈ dpth@dynamicg.com

Tonga National FlagTonga

អាសយដ្ឋាន: Suite 12, Ground Floor, HLB House, 3 Cruickshank Road, Nadi Airport
ទូរសារ: +679 672 1085
ទូរសារ: +679 672 1084
អ៊ីម៉ែលៈ dppc@dynamicg.com

Vanuatu National FlagVanuatu

អាសយដ្ឋាន: Suite 12, Ground Floor, HLB House, 3 Cruickshank Road, Nadi Airport
ទូរសារ: +679 672 1085
ទូរសារ: +679 672 1084
អ៊ីម៉ែលៈ dppc@dynamicg.com

អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង

ជ្រើសរើសទីកន្លែងទទួលសាររបស់អ្នក


ចំណងជើងប្រធានបទ


ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ


ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ


លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង


អ៊ីម៉ែល


សារ


Send email