រយៈពេលប្រើប្រាស់

រយៈពេលប្រើប្រាស់

អំពីគេហទំព័រនេះ

គេហទំព័រនេះអាចប្រើបានជាមួយកម្មវិធី Internet Explorer 11.0, Microsoft Edge, Chrome 70.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

សេចក្តីជូនដំណឹងរក្សាសិទ្ធិ

ការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការរក្សាសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយ Dynamic-payment.com ។ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីមុននៃ Dynamic-payment.com

ត្រូវបានតម្រូវប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈខាងលើនេះតាមវិធីផ្សេងក្រៅពីការអនុញ្ញាតខាងលើ។ សំណើបែបនេះគួរតែត្រូវបានស្នើសុំទៅ Dynamic-payment.com តាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ dphk@dynamicg.com ។ Dynamic-payment.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកការអនុញ្ញាតបែបនេះនៅពេលណាមួយ។

ការបដិសេធ

ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីយោងប៉ុណ្ណោះ។ ខណៈពេលដែល Dynamic-payment.com ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះ ពុំមានការបញ្ជាក់ឬការធានាដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយ Dynamic-payment.com ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននោះទេ។ Dynamic-payment.com នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គង, កំហុសឆ្គងណាមួយពីឬការផ្តល់ព័ត៌មានខុសឆ្គង ឬ ការបកស្រាយខុស (មិនថាបង្ហាញ ឬ បញ្ជាក់) ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានបែបនេះឡើយហើយនឹងមិនទទួល ឬ ទទួលខុសត្រូវចំពោះកាតព្វកិច្ចខុសត្រូវណាមួយ ឬ ការបាត់បង់ណាមួយឡើយ។ ការបំផ្លិចបំផ្លាញឬការខូចខាត (រាប់បញ្ចូលទាំងការកំណត់ ការបាត់បង់ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ឬ ការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យ) ដែលកើតពី ឬ ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ឬ ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ ឬ ការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនេះ ឬ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើវា។ តាមរយៈការមកកាន់គេហទំព័រនេះអតិថិជនត្រូវយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការមិនទទួលខុសត្រូវនេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ

ហើយនៅពេលដែល Dynamic-payment.com អាចធ្វើការកែសំរួលនិង / ឬ កែប្រែទិន្នន័យដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជន។ សូមពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការកែប្រែនិង / ឬការកែប្រែដែលអាចត្រូវធ្វើឡើង។

លេខទូរស័ព្ទ : (852) 2311 8862
អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល : dphk@dynamicg.com