វិធីសាស្ត្រទូទាត់

QR កូដ

PM Flow

1 ស្កេន QR កូដរបស់តំណាងចែកចាយ
Arrow Down icon
PM Flow

2 បញ្ជាក់ការទូទាត់
Arrow Down icon
PM Flow

3 តំណាងចែកចាយទទួលយកប្រតិបត្តិការ
Arrow Down icon
PM Flow

4 ការទូទាត់រួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់

ការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

PM Flow

1 ការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
Arrow Down icon
PM Flow

2 ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Gateway
Arrow Down icon
PM Flow

3 ប្រតិបត្តិការកំពុងដំណើរការ
Arrow Down icon
PM Flow

4 ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត POS ឆ្លាតវៃ

PM Flow

1 ចាកចេញ
Arrow Down icon
PM Flow

2 ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Gateway
Arrow Down icon
PM Flow

3 ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់
Arrow Down icon
PM Flow

4 ការទូទាត់រួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់

អ្នកគិតលុយ

PM Flow

1 ចាកចេញ
Arrow Down icon


2 ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Gateway
Arrow Down icon


3 ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់
Arrow Down icon
PM Flow

4 ការទូទាត់រួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់