វិធីសាស្ត្រទូទាត់

QR កូដ1 ស្កេន QR កូដរបស់តំណាងចែកចាយ


2 បញ្ជាក់ការទូទាត់


3 តំណាងចែកចាយទទួលយកប្រតិបត្តិការ


4 ការទូទាត់រួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់

ការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ1 ការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ


2 ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Gateway


3 ប្រតិបត្តិការកំពុងដំណើរការ


4 ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត POS ឆ្លាតវៃ1 ចាកចេញ


2 ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Gateway


3 ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់


4 ការទូទាត់រួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់

អ្នកគិតលុយ1 ចាកចេញ


2 ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Gateway


3 ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់


4 ការទូទាត់រួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់