សេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជន

The Dynamic-payment.com នឹងកត់ត្រាការចូលមើលគេហទំព័រនេះ ដោយមិនចាំបាច់ប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ស្ថិតិទូទៅត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់ការចងក្រងរបាយការណ៍ស្ថិតិ និង ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃបញ្ហាដែលមាន ឬទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដើម្បីជួយកែលម្អគេហទំព័រនេះ។ សម្រាប់គោលបំណងដ៏ទៃផ្សេងទៀត និង នៅពេលផ្សេងគ្នាទៀត អតិថិជនអាចត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យផ្ដល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាម

តាមរយៈគេហទំព័រនេះតាមមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្ត

Dynamic-payment.com នឹងបញ្ជាក់គោលបំណងប្រមូល និង ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អតិថិជននៅពេលដែលគេហទំព័រយើងបានអញ្ជើញអតិថិជនឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះ និង ផ្តល់ដំបូន្មានដល់អតិថិជនអំពីរបៀបដែលអតិថិជនអាចស្នើសុំការចូលដំណើរការ ឬ កែប្រែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់។

លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាត ឬ តម្រូវឡើងដោយច្បាប់ Dynamic-payment.com នឹងមិនលាតត្រដាងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនទៅកាន់ភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនរបស់អតិថិជនឡើយ។

March 2019