เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซด์นี้ใช้งานดีที่สุดกับ Internet Explorer 11.0, Microsoft Edge, Chrome 7.0 หรือสูงกว่า

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dynamic-payment.com

หากท่านต้องการใช้เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ในลักษะอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้ข้างต้น ท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dynamic-payment.com คำร้องขอดังกล่าวจะต้องส่งไปยัง Dynamic-payment.com ผ่านอีเมล์ dphk@dynamicg.com เว็บไซต์ Dynamic-payment.com ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการอนุญาตดังกล่าวได้ตลอดเวลา

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น Dynamic-payment.com มุ่งมั่นในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม Dynamic-payment.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Dynamic-payment.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ การละเว้น หรือการแสดงข้อมูลผิดพลาด หรือการบิดเบือนความจริง (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว และจะไม่มีความผิดหรือรับผิดใดๆ ต่อภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการทำลาย หรือความเสียหาย (รวมถึง และไม่จำกัดเพียงการสูญเสีย การทำลายหรือความเสียหายที่ตามมา) ใดๆ ก็ตามเกิดจาก หรือในแง่ของการใช้งาน หรือการใช้งานในทางที่ผิด หรือการใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขของข้อสงวนสิทธิ์นี้อย่างไม่มีข้อแม้ โดย Dynamic-payment.com อาจมีการแก้ไขและ/หรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นประจำสำหรับการแก้ไขและ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น

หมายเลขโทรศัพท์: (852) 2311 8862
ที่อยู่อีเมล์: dphk@dynamicg.com