ดาวน์โหลดเอกสาร

การคืนเงินของร้านค้า

ใบสมัคร (POS) (ฮ่องกง)

ใบสมัคร (UPOP) (ฮ่องกง)

ประกาศของ UnionPay

บริการชำระดุล พ.ศ. 2562