ดาวน์โหลดเอกสาร

การคืนเงินของร้านค้า

Download Iconใบสมัคร (POS) (ฮ่องกง)

Download Iconใบสมัคร (UPOP) (ฮ่องกง)

ประกาศของ UnionPay

Download Iconบริการชำระดุล พ.ศ. 2563